KI
  eindberensperma
  fokkerijsperma
 
Fokmateriaal
  bedrijfs ki beren
  fokzeugen
  zuivere lijn dieren
 
Producten
  KI-producten


FCN B.V.


Aarleseweg 34
5684 LN Best

Paul Latijnhouwers
G: +31 6-54 21 10 75
T: +31499-376865
Fokkerij Centrum Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld:

Optimale KI-service leveren voor elke Varkenshouder middels een uitgebalanceerd veiligheidsmanagementsysteem van die beer die u als varkenshouder het hoogste rendement op levert”. Als extra aandachtspunt staan wij voor openheid van gezondheidstatus, spermakwaliteit en geno- en fenotype”.

Milieu en kwaliteitstoestand van u geleverde doses varkenssperma is allesbepalend voor uw resultaat.

Kwaliteitswaarborging openlijk in kaart brengen geeft de varkenshouderij de mogelijkheid om fokkerij te bedrijven. De afgelopen jaren zijn vele K.I. organisatie’s en bedrijfs K.I. relatie’s weleens geconfronteerd met een verminderde kwaliteit. Dit kan directe en indirecte gevolgen opleveren. Om in de fokkerij te selecteren op de reproductie kengetallen, zal je als eerste de invloed van de spermakwaliteit hier in mee moeten wegen. Daar kwaliteitswaarborging nu eenmaal vakmanschap vergt, hebben we besloten ons onafhankelijk te laten monitoren door de gezondheidsdienst voor dieren. Samen hebben we de kwaliteitseisen vastgesteld en middels onze website kunt u op elk gewenst moment de analyses opvragen en op uw bedrijfsgegevens herleiden.
De houdbaarheid wordt bepaald door:
- Genetische aanleg
- Hygiëne
- Ziektekiemen
- Materiaal keuze ( verdunner)
- Management ( dekfrequentie, concentratie)
- Etc
Door op langere termijn relaties te voorzien van hoogwaardige KI kunnen en moeten we naar 3 en/of 2 productie-/afleverdagen.

Dit zorgt voor minder contacten, wat wederom de volgende voordelen oplevert:
- Minder dier-mens contact
- Minder bedrijfscontacten onderling
- Meer vaste bestellingen
- Logistiek voordeel
- Kwaliteit waarborging
Fokkerij Centrum Nederland B.V levert genetica middels onderstaande beren:

Fokberen
Deens Landras
Deense Yorkshire

Eindberen
Deense Duroc
Duitse Pietrain
Belgische Pietrain
Sperma wat niet voldoet aan minimum kwaliteitseisen wordt in onderstaande tabel weergegeven

beernummer + kleur

vers

48h

72h

96h

kopkap

kopvorm

loskop

afw st

omgesl st

proto hals

pro verb

tot afwijk

Min eis

>6

>6

>6

>6

<10 *

<10*

<10*

<20* 

<20*

<15*

<20*

<40

* Totaal aantal afwijkingen aan maximum verbonden.

Middels toepassing van openbaarheid van spermakwaliteit kunnen we inspelen op uw bedrijfsspecifieke managementaspecten.

BEDRIJFS KI

Ook relatie’s met bedrijfs K.I. kunnen samen met ons gebruik maken van het veiligheidsmanagementsysteem van Fokkerij Centrum Nederland B.V.
Wij zijn van mening dat het gezamenlijk uitwisselen van informatie en gegevens allesbepalend is voor het welslagen van de onderneming.

Bedrijfs K.I. relaties met visie kiezen voor Fokkerij Centrum Nederland B.V.